این چی بود من دیدمممممم😐😥😥

پیر پسرامو نگاااا😍😭😭 شماهم اون حسی دارید که من دارم🤔😭😂

نمیدونم بخندم یا گریه کنم با این کارا😅😅😭😭💚💚