یونگیمونهیعنی من کشته مرده این کت و شلوارشم🤤🤤 

آخه پرنس جان چرا همچین چیزای گله گشادی میپوشی برادرررررر😅🤩

دوباره یونگی

مرسی که اومدی دلمون برات تنگولیده بود😥😍💚